Scroll to top

O spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a poradenskú činnosť na slovenskom trhu od roku 1995. Našimi prednosťami sú vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb, garancie za poskytované služby, primerané cenové relácie. V našom tíme sú skúsení a kvalifikovaní zamestnanci, ktorí si neustále zvyšujú úroveň odborných vedomostí. Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu. Pri poskytovaní našich služieb vychádzame maximálne v ústrety požiadavkám klientov, pracujeme pre ich prospech, pričom dodržiavame platnú legislatívu. Samozrejmosťou je dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri poskytovaní našich služieb pre klientov dozvieme.

Našimi klientmi, ktorým vedieme účtovníctvo, daňovú evidenciu a spracovávame mzdy dodávateľským spôsobom sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu v najrozličnejších oblastiach.

Prečo si vybrať dodávateľa služieb?

Pre klienta je jednou z výhod pri vedení účtovníctva, vedení daňovej evidencie a spracovaní miezd dodávateľským spôsobom tá skutočnosť, že zodpovednosť sa v plnej miere prenáša na dodávateľa. Ak by klient mal vlastných účtovníkov, musí ich platiť, vytvoriť pre nich primerané pracovné prostredie a podmienky, programové vybavenie, výpočtovú a kancelársku techniku, zabezpečiť stravovanie atď. Vlastní zamestnanci sú nielen drahí, ale hlavne predstavujú veľké riziko. Ak spôsobia chyby pri vedení účtovníctva, daňovej evidencii, spracovaní miezd, ich zodpovednosť je limitovaná.
V prípade dodávateľského spôsobu vedenia týchto agiend, sa klienti takýmito problémami nemusia zaoberať. Za správnosť a včasnosť zodpovedáme my ako dodávateľ týchto služieb. Sme poistení zo zodpovednosti za prípadné škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce.

Komunikujeme v anglickom a maďarskom jazyku.

D.A. CONSULT – garancia kvality služieb pre podnikateľov

Spoločnosť vznikla pred takmer tridsiatimi rokmi a smelo sa môže pochváliť, že za uplynulé obdobie sa stala symbolom vysokej úrovne a kvality poskytovaných služieb. Zameriava sa hlavne na vedenie účtovníctva a miezd pre podnikateľské subjekty a na vedenie súvisiacej agendy najmä daňovej agendy v oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty ako aj na komunikáciu s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia. Z dôvodu častej zmeny legislatívy sa zamestnanci spoločnosti musia neustále vzdelávať a školiť a na tieto účely spoločnosť vytvára a poskytuje vhodné podmienky a prostredie. Potrebné je zdôrazniť aj to, že spoločnosť D.A. CONSULT sa stará nielen o zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ale podieľa sa aj na výchove a vzdelávaní budúcich ekonómov. Za týmto účelom spolupracuje aj s rezortom školstva, najmä s Obchodnou akadémiou v Lučenci, pričom žiaci tejto školy majú možnosť vykonávať v rámci duálneho vzdelávania odbornú prax v priestoroch spoločnosti pod dohľadom skúsených odborníkov, ktorými sú špičkoví profesionáli-zamestnanci firmy. A ako už bolo uvedené, dôkazom toho, že služby spoločnosti sú na vysokej profesionálnej úrovni je množstvo spokojných a dlhoročných klientov.

Náš cieľ

Cieľom vedenia spoločnosti je nielen zabezpečenie požadovaných služieb pre podnikateľov, ale zároveň aj poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti pre klientov. Tieto služby pre klientov prinášajú vyššiu efektívnosť a rýchlejšiu návratnosť vložených prostriedkov. Poradenská činnosť sa vykonáva aj pri spracovaní podnikateľských plánov pre bankové inštitúcie pri čerpaní cudzích zdrojov na podnikateľské zámery alebo aj na prípravu projektov pre žiadosti o financovanie z prostriedkov Európskej únie – žiadosti o dotácie, príspevky, granty apod. Aby spoločnosť D.A. CONSULT úspešne napredovala správnym smerom a aby dobre fungovala nielen v časoch s dobrým počasím, ale aj v časoch, v ktorých je okolité prostredie nestále a svetové moria sú rozbúrené, preto na jej kapitánskom mostíku stále bdie a velí konateľ spoločnosti, odborník v oblastí účtovníctva a daní – Ing. Tibor Pefčík, audítor a daňový poradca