Scroll to top

D.E.A. AUDIT - uisťovacie služby a poradenstvo pre klientov

Audítorské služby poskytujeme služby prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec.  Spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov (SKAU) a má licenciu UDVA č. 363. Audítorskú činnosť spoločnosť vykonáva podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Povinnosť auditu účtovnej závierky vzniká obchodným spoločnostiam a družstvám po dosiahnutí veľkostných kritérií, ktoré sú uvedené v  § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve alebo účtovným jednotkám táto povinnosť vyplýva z osobitných zákonov (napr. obce, nadácie, neziskové organizáciie, obchodníci s cennými papiermi, banky, poisťovne atď.).

Audítorská spoločnosť je spoločným dielom troch jej zakladateľov, fyzických osôb,
ktorí sú všetci audítormi a ktorí sa v roku 2011 rozhodli ísť zhodnou cestou
a takto spojili svoje vedomosti a kapacity pri poskytovaní svojich služieb pre
klientov spoločnosti tak, aby kvalita týchto služieb bola na vysokej profesionálnej
úrovni. Prácu audítora by bolo možné zjednodušene charakterizovať tak, že
audítor vo svojej správe uisťuje, ubezpečuje verejnosť o tom, že údaje, ktoré sú
zverejnené v účtovnej závierke, ktorú audítor overoval, sú správne a pravdivé.
Zároveň je však potrebné aj doplniť, že audítor môže vysloviť aj iný názor na
predmet overovania.

Klientmi spoločnosti sú hlavne podnikateľské subjekty –
najmä veľké obchodné spoločnosti, ktoré majú zo zákona povinný audit. Potrebné
je zdôrazniť však aj to, že pomerne významnú časť klientely v súčasnosti už
tvoria mestá a obce, ktorým povinnosť overovania účtovných závierok ukladá
osobitný zákon.

Audítorská spoločnosť tiež často svoje služby poskytuje aj pre
iné subjekty, ako sú napríklad organizácie tretieho sektora – teda rôzne nadácie,
neziskové organizácia, vzdelávacie, kultúrne a náboženské centrá a podobne.
Za účelom poskytovania a zabezpečenia kvalitných audítorských služieb pre
klientov spoločnosť zamestnáva vlastných zamestnancov na základe pracovných zmlúv a tiež aj na základe dohôd o vykonávaní pracovnej činnosti alebo iných
zmlúv a dohôd a spoločnosť tiež uzatvára zmluvy o spolupráci aj s externými
audítormi a externými asistentmi audítora.

Základom kvality poskytovaných služieb je neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie tak, aby boli služby spoločnosti boli vždy poskytované na vysokej odbornej úrovni. Spoločnosť doplnkovo poskytuje pre záujemcov aj poradenské služby podľa ich konkrétnych požiadaviek hlavne so zameraním na účtovnú a daňovú problematiku. Spoločnosť sa tiež zapojila do systému duálneho vzdelávania a spolupracuje s Obchodnou akadémiou v Lučenci pri výchove budúcich ekonómov.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár nižšie ↓

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.