Scroll to top

Daňové poradenstvo

Poradenstvo v oblasti daní zabezpečujeme prostredníctvom daňového poradcu, zapísaného v zozname daňových poradcov, ktorý vedie Slovenská komora daňových poradcov.  Našim daňovým poradcom je  Ing. Tibor Pefčík, číslo osvedčenia SKDP 362/94 a pripravujeme poskytovanie daňového poradenstva a súvisiacich služieb prostredníctvom daňovo poradenskej spoločnosti.

Pre klientov daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy, pričom pri svojej práci musí rešpektovať požiadavky klienta a platnú legislatívu. Daňový poradca je povinný dodržiavať pri svojej práci mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s poradenskou činnosťou dozvedel. Daňový poradca zodpovedá klientovi za výkon svojej činnosti. Daňový poradca je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu zodpovednosti za spôsobené škody pri výkone svojej činnosti.

Poskytovanie daňového poradenstva je upravené zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár nižšie ↓

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.